CO2-uitstoot en levenscyclusanalyse

Net omdat de papierindustrie zo nauw verweven is met hout en bossen heeft ze altijd een pioniersrol vervuld in integrale milieuzorg en streeft ze naar een steeds kleinere impact op mens en milieu. De papierindustrie is slechts een schakel in de levenscyclus van het product ‘papier’.

Deze begint bij hout, een hernieuwbare grondstof die bovendien grote hoeveelheden CO2 kan opslaan en dus een positieve impact heeft op het milieu. Ook papier houdt CO2, het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatsverandering, vast. Papierproductie zorgt m.a.w. voor toegevoegde waarde voor ‘afvalproducten’ uit het bos en verlengt en intensifieert de opslag van CO2. Papier kan bovendien tot zeven keer worden gerecycleerd in zijn oorspronkelijke vorm.

Milieuzorg stopt niet bij een verantwoorde herkomst van grondstoffen en een optimaal productieproces. De grondstoffen moeten tot bij de papierfabriek gebracht worden en ook het papier moet nog op een verantwoorde manier tot bij de consument gebracht worden. Transport en logistiek zijn uiterst belangrijk in het verhaal over papier en milieu.

Stel dat gecertificeerd hout uit Scandinavië in Brazilië tot pulp zou worden verwerkt om daarna verscheept te worden naar China voor de productie van papier, dat bestemd is voor verkoop op de Amerikaanse markt… Ziet u de omvang en de complexiteit van het probleem? Om ook dit soort van algemene milieuaspecten mee te nemen in het verhaal wijzen we graag op het bestaan van diverse milieulabels zoals bv. het Nordic Swan Label en het Europese Ecolabel:

Nordic Swan Label: Het Nordic Swan Label is een officieel milieulabel in Scandinavië dat ecologische criteria en kwaliteitseisen specificeert voor zo’n 60 productgroepen. Het bepaalt bv. ook de verplichte vermeldingen op etiketten.

  Europees Ecolabel: Dit certificaat is vergelijkbaar met het Nordic Swan Label maar dan binnen de Europese markt. Het wordt toegekend aan producten en diensten die bepaalde milieucriteria het beste respecteren. Het Europees Ecolabel geeft dus een soort van ‘rangschikking’ aan. Producten met dergelijk ecolabel behoren tot de meest vooruitstrevende in hun sector op het vlak van milieu-inspanningen.

De hele discussie omtrent CO2-neutraal papier en levenscyclusanalyse is nog niet afgesloten. Er zijn tot op heden geen vastgestelde en algemeen aanvaarde criteria. Het is dus telkens nodig om na te gaan waarover men het precies heeft en waarover niet. Labels in deze categorie zijn zeer moeilijk vergelijkbaar en daar ligt nog een hele uitdaging, ook voor de papierindustrie.